14. Rada města: posun v pořízení měřičů rychlosti automobilů

V úterý 5.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházím s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

💼 Dohoda o narovnání za užívání pozemku Na Voře
🚚 Výběr dodavatele rekonstrukce chlazení zimního stadionu
🏕 Státní podpora regenerace památkových rezervací pro rok 2019
🚓 Pořízení měřičů rychlosti
🗄 Výměna ředitelky Domova s pečovatelskou službou

1) Dohoda o narovnání za užívání pozemku v k. ú. Úšovice - Na Voře - NSSJ

Na základě žádosti zástupce církevní organizace – Náboženská společnost Svědkové Jehovovi dále jen NSSJ) byl usnesením č. ZM/47/19 ze dne 12. 02. 2019 odsouhlasen záměr prodeje části pozemkové parcely č. 234/3 k. ú. Úšovice. Jedná se o celkem 22 metrů, které jsou historicky oploceny jako část pozemku NSSJ, ale jsou ve vlastnictví města.

Při projednání záměru prodeje byl na ZM vznesen požadavek úhrady za užívání oploceného pozemku za uplynulé roky. Na základě tohoto požadavku byla vypracována dohoda o narovnání majetkoprávního vztahu za užívání pozemku za 15 let zpětně. Celková náhrada činí 9.900,- Kč a NSSJ tuto částku akceptuje.

2) Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních - výběr dodavatele

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních. Původní odhad ceny byl na 28 mil. Kč. Bohužel jsme čekali 2 roky na potvrzení dotace, o kterou jsme na rekonstrukci žádali. Naopak bohudík městu nakonec dotace přidělena byla a to ve výši 19.719.029,30Kč. Ceny technologií se za tu dobu příliš nezměnily, ale ceny ve stavebnictví v posledních letech a měsících stoupají razantně. Výsledkem je vysoutěžená nejnižší cena díla 37 mil. Kč. Posledním krokem před samotnou realizací teď bude jednání zastupitelstva města a případné rozhodnutí o navýšení rozpočtové položky na tuto akci.

3) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019 - rozdělení státní finanční podpory

Každoročně může nejen město, ale i soukromí vlastníci žádat o finanční podporu z programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Letos byly evidovány celkem 3 žádosti. Záměrem Města Mariánské Lázně je v roce 2019 částečně odvlhčit objekt Vila Lil. Společnost ALOHA, a.s. je vlastníkem kulturní památky hotel Panorama, záměrem obnovy je rekonstrukce fasády a uměleckých prvků, obnova klempířských prvků, balkonů a nátěr střech. Univerzita Karlova je vlastníkem objektu lázeňský dům BALMORAL-OSBORNE a záměrem obnovy objektu je oprava fasády a střechy objektu.

Celkově bylo získáno 560 000 Kč. Na doporučení komise urbanismu a dopravy bude na záměr odvlhčení LiLu vyčleněno z tohoto dotačního titulu 350 000 Kč. Další 2 uchazeči získají shodně 105 000 Kč.

4) Revokace usnesení - Pořízení měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

Zde se jedná pouze o to, že se v loňském roce pro vysokou časovou náročnost shromáždění všech potřebných povolení nepodařilo projekt realizovat. Všechna povolení jsou již k dispozici, takže rada města revokovala staré usnesení z roku 2018 a přijala nové o pořízení měřičů rychlosti v nejbližších měsících tohoto roku. Dva budou umístěny ve Sklářích, dva před budovou ZŠ vítězství v Hamrníkách a jeden na Pramenské ulici u křižovatky u GOAMu (gymnásium a obchodní akademie).

5) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Jak jsem již informoval, dochází ke změně na postu ředitelky domova s pečovatelskou službou a domova pro seniory. V rámci dodržení kontinuity vedení organizace bylo třeba uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru, ve které je konstatováno, že byla podána výpověď a tento právní stav se mění tak, že pracovní poměr stávající paní ředitelky (Hoyerová) nebude ukončen dnem 28. 02. 2019, ale až dnem 31. 03. 2019.

V dohodě o rozvázání pracovního poměru je konstatováno, že výkon funkce ředitelky Domova s pečovatelskou službou končí dnem 18. 03. 2019 a s účinností od 19. 03. 2019 bude pracovnice Hoyerová vykonávat druh práce – předávání funkce a tato činnost bude ukončena dnem rozvázání pracovního poměru, tj. dnem 31. 03. 2019.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně