48. – 52. Rada města: příjem dotaci, dětská skupina, příprava parcelací a další

V prosinci roku 2019 a na začátku roku letošního se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Kamerový bod parkoviště Vora
👉 Zapojení neinv. dotace na nákup domácích kompostérů ve výši 968 tisíc korun
👉 Zapojení investiční dotace na „Vybudování nového inf. značení města a okolí ML“
👉 odchyt toulavých koček - smlouva o výpůjčce klecí a rukavic
👉 farmářské trhy 2020
👉 ředitel ZŠ Vítězství – prodloužení funkčního období
👉 zřízení dětské skupiny - RKC Domeček
👉 NP Hlavní 259 - pronájem NP
👉 projektové dokumentace na zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy

Bude přidán další kamerový bod ve městě. Nově bude hlídané parkoviště na sídlišti Vora. Jak jistě víte, město v minulém roce rozdalo mezi občany 500 ks domácích kompostérů, které si lidé po přihlášení rozebrali mezi sebe. Na 5 let jim jsou kompostéry k dispozici ve formě bezplatné zápůjčky a následně přejdou do jejich vlastnictví. Rada města na svém jednání dne 9.12. odsouhlasila zapojení neinvestiční dotace na nákup domácích kompostérů ve výši 968 tisíc korun. Tento projekt byl totiž z velké části podpořen z dotačního titulu ministerstva životního prostředí a náklady města byly tudíž minimální. Další dotace přišla na účet města v rámci projektu „Vybudování nového informačního značení města a okolí ML“. Jedná se o téměř 600 tisíc korun.  Dlouhodobým tématem je odchyt toulavých koček po městě. Na radě města byla v prosinci schválena nová smlouva o výpůjčce klecí a rukavic. Také v letošním roce budou pokračovat již tradiční farmářské trhy. Rada města schválila uzavření smlouvy o jejich provozování v r. 2020. Lokalita zůstává stejná, tj. prostor u Cup Vitalu. Jistě většina z Vás zná pana Mgr. Luboše Borku, zastupitele a ředitele ZŠ Vítězství v Hamrníkách. V letošním roce mu končí 6ti leté funkční období. Na základě usnesení rady města a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 166 mu bylo jeho funkční období na pracovním místě ředitele prodlouženo. Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z. s. rozšiřuje svůj již tak široký záběr činnosti a zřizuje za podpory krajského dotačního titulu a také za podpory města Mariánské Lázně tzv. dětskou skupinu. Město po dobu běhu dotace dalo Domečku k dispozici jeden z nebytových prostorů. Poměrně dlouhou dobu se nedařilo najít nového nájemce do NP na adrese Hlavní 259. Jde o NP u Chebské křižovatky naproti městské tržnici. Hledání skončilo dne 17.12.2019 kdy rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o nájmu s novým partnerem. Další potěšující zprávou je, že se nám konečně podařilo najít projektanta, který pro město vytvoří projektové dokumentace na zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy. V letošním roce se bude na projektových dokumentacích pracovat. Následovat bude vyřizování stavebních povolení a alokace finančních prostředků a k realizaci, tj. zasíťování pozemků a vybodování komunikací, přistoupíme co nejdříve.

Kamerový bod parkoviště Vora

Zastupitelstvo města uložilo radě města zpracovat potřebnou dokumentaci a realizovat umístění kamery, nebo kamer v rámci městského dohledového kamerového systému na parkovišti u sídliště Vora tak, aby kamerový bod obsáhl celý prostor parkoviště včetně části, kde jsou umístěny kontejnery na sběr tříděného odpadu. Rada města tento úkol splnila a dne 3.12. na svém jednání odsouhlasila umístění této kamery.

Zapojení neinv. dotace na nákup domácích kompostérů ve výši 968 tisíc korun

Město Mariánské Lázně obdrželo dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany. Celková částka pořízení byla 1 054 515 Kč. Vzhledem k obdržené dotaci tedy město pořídilo 500 ks kompostérů za zhruba 86 000 Kč. K proplacení dotace došlo ještě v minulém roce a na svém jednání dne 9.12. rada přijala usnesení, kterým schválila zapojení dotace na účet města. Věříme, že kompostéry nejen přinesou radost zahrádkářům ve formě zkvalitňování půdy na jejich zahrádkách, ale také umožní zvýšení recyklace a tím snížení nákladů za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Zapojení investiční dotace na „Vybudování nového inf. značení města a okolí ML“ ve výši 591 tisíc korun

Město Mariánské Lázně realizovalo v roce 2019 investiční akci „Orientační systém v lokalitě a okolí ML“. Jedná se o hnědé a bílé navigační tabule, které občany a návštěvníky pomáhají navádět na nejvýznamnější veřejná místa. Na základě přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 591,75 tis. Kč rada města odsouhlasila zapojení investiční dotace do rozpočtu města na rok 2019.

Odchyt toulavých koček - smlouva o výpůjčce klecí a rukavic

Problematika toulavých koček se řeší v našem městě již řadu let. Pokusy odchytávat toulavé a opuštěné kočky městskou policií se ukázaly jako nevhodné. Občané odchycené kočky ze sklopců vypouštěli ve snaze kočičky zachránit. Městská policie u každého nastraženého sklopce nemohla držet hlídku, kdy je rozhodně účelnější, aby se jejich pozornost zaměřila na jiné problémy ve městě.

V  roce 2017 se na OŽP přihlásili dobrovolníci, kteří by byli ochotni ve svém volném čase kočky odchytávat, předávat je k vyšetření a případné (věk kočky, zdravotní stav) kastraci veterinárnímu lékaři.

Tímto se v Mariánských Lázních rozběhl tzv. KASTRAČNÍ PROGRAM, kdy jeho cílem je snížit populaci toulavých koček a to formou kastrace jak koček, tak kocourů. Kočky se již v dané lokalitě nebudou množit a populace přirozeně zestárne:

Po dohodě s vedením města bylo zakoupeno v roce 2018 8 ks drátěných klecí a 1 pár odchytových rukavic, které jsou zapůjčeny dobrovolníkům pro převoz a hospitalizaci koček po kastraci.

V roce 2018 a 2019 jsme se pokoušeli s odborem majetku zajistit dobrovolníkům, prostory pro hospitalizaci odchycených koček po kastraci, ale neúspěšně. Místnost jsme sehnali, ale ta se nelíbila dobrovolníkům.

Nyní se objevila nová dobrovolnice paní Kristýna Herknerová, která se o problematiku toulavých koček zajímá a je ochotna odchycené kočky z Mariánských Lázních po kastraci dočasně hospitalizovat v jejím rodinném domě v Zadním Chodově, kde k tomu má potřebné prostory.

Město tedy s paní Herknerovou sepíše smlouvu o výpůjčce klecí a rukavic a bude rovněž hradit případné kastrace toulavých koček stejně jak tomu bylo v minulosti. Tímto bychom paní Herknerové chtěli za její aktivitu poděkovat.

Farmářské trhy 2020

Odbor majetku obdržel žádost firmy Trhy Aleš, spol. s r. o. o možnost provozování farmářských trhů i v roce 2020. Součástí žádosti byly také termíny konání trhů, a to od 07. 03. 2020 do 21. 11. 2020, každou sobotu.

Trhy se budou konat v centru města u objektu čp. 626 – Rybí restaurace a CUP VITAL.

Kdo by si chtěl raději koupit zeleninu a ovoce na městské tržnici, má také možnost. Na celý letošní rok si tam 2 stánky najmula společnost MILITERANO s. r. o. a prodává ovoce a zeleninu, dárkové předměty, suvenýry a výrobky z ovčí vlny. Pokud jste v zimních měsících na tržnici byli, mohli jste je tam již potkat v rámci zkušebního provozu. Za pronájem stánku na městské tržnici požadujeme nadále pouhých 20 Kč na den!

Ředitel ZŠ Vítězství – prodloužení funkčního období

31. prosince 2019 končilo funkční období Mgr. L. Borkovi na pracovním místě ředitele ZŠ Vítězství Mar. Lázně, příspěvkové organizace. Většinovým rozhodnutím rady města a v souladu s příslušným zákonem mu bylo funkční období prodlouženo bez výběrového řízení. Rada města tuto pravomoc má. Na základě pirátských principů jsme na radě města pro toto rozhodnutí nemohli hlasovat. To nicméně ani v nejmenším nenaznačuje jakoukoli nespokojenost s prací pana ředitele. Těžko by se asi hledala na jeho místo adekvátní náhrada a jsme si jisti, že by v případě vyhlášení výběrového řízení svou pozici bez problémů obhájil. Panu Borkovi přejeme do dalších let mnoho úspěchů při řízení školy.

Zřízení dětské skupiny - RKC Domeček

Nejprve je potřeba si vysvětlit co to vůbec dětská skupina je. Jedná se o specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let věku. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky. Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání, mateřským školám. Přestože je jejich činnost leckdy podobná, dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy. Právě takovou dětskou skupinu se rozhodly v Mariánských Lázních zřídit dámy z RKC Domeček. Byly úspěšné v žádosti o dotaci na KV kraji, kde na činnost dostanou finanční prostředky. Druhým zásadním bodem bylo sehnat odpovídající prostory. A s tím pomohlo město.  Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v ul. Franze Kafky, č.p.833, nebytová jednotka č.B2. Tento prostor bude Centru k dispozici po dobu běhu dotačního titulu, tedy rok a půl. Věříme, že do té doby se dětská skupina stane natolik vyhledávanou službou, že bude její činnost pokračovat dál a jsme připraveni o dalším postupu jednat.

NP Hlavní 259 - pronájem NP

         Často a vášnivě diskutovaným tématem je osud nebytového prostoru na Hlavní 259. Jedná se o NP naproti městské tržnici, kde dříve provozovala obchod paní Luhanová. Po poměrně dlouhém hledání se odboru majetku podařilo najít nového partnera, který bude NP využívat. Jistě si většina z Vás vzpomene na obchod “Centrum“ na Chebské křižovatce (v současnosti v tom prostoru sídlí Baťa). Tak přesně ten se bude stěhovat do zmíněného NP.

Projektové dokumentace na zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy

Zástupci mnoha měst a obcí Vám potvrdí, že najít v současnosti projektanta, který má více času než na rychlý pozdrav, je téměř nemožná věc. Potýkali jsme se s touto skutečností při hledání někoho, kdo by nám naprojektoval zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy. Trvalo to mnoho měsíců a kompletní předělání vstupních parametrů pro výběrové řízení, ale nakonec se  podařilo ve VŘ projektanta najít. Nyní bude na dokumentacích pracovat. Práce by měly být hotové do konce letošního roku. Následovat bude vyřizování všech povolení a alokace financí na realizaci. Pevně věříme, že bychom první zasíťované parcely s přístupovými cestami mohli zájemcům nabídnout ve druhé polovině roku 2021 nebo na začátku roku 2022. Nabídka parcel pro výstavbu je jednou z našich hlavních priorit.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně