59. – 65. Rada města: opravy a investice se nezastavují, město vychází vstříc svým nájemníkům a další…

I přes aktuální situaci v ČR a ve světě se rada města nadále pravidelně schází a zajišťuje spolu s úředníky městského úřadu chod města. Na posledních jednáních městské rady bylo probíráno mnoho důležitých tisků. Jednotlivá usnesení jdou chronologicky po sobě. Podařilo se nám najít nového partnera do jednoho z našich dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostorů - č. 492/11, v ul. Chebská. Došlo také k založení oblastního svazu malého fotbalu „Karlovarský malý fotbal, z.s.. Již v minulosti město podniklo nákup elektřiny na burze komodit prostřednictvím Karlovarského kraje. Protože se tento krok osvědčil, budeme ho z rozhodnutí rady města opakovat i v dalším období. V letošním roce nás čeká řada investic do infrastruktury ve městě.

Jednou z nich bude také oprava chodníku podél Úšovického potoka – úsek Anglická-Dobrovského. Dochází také k Rozšíření služby Senior taxi, kterou po domluvě a ve specifických situacích budeme poskytovat také občanům Zádubu a Drmoulu. V letošním roce je také nutné realizovat Oprava mostku pro pěší -Hamrníky. Rada města na svém zasedání dne 17.3. také schválila dokument Koncepce rodinné politiky. Dalším úspěšně pronajatým prostorem je NP Hlavní, č.p. 226. A ještě jednou nájmy, tentokrát globálně – rada města odsouhlasila plošnou Slevu na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně. Ani Coronavirus nás nezastaví ve snaze kontinuálně opravovat a rekonstruovat komunikace ve městě. Byla vyhodnocena VZ Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních. Čeká nás také regenerace sídliště Plzeňská - zbudování parkoviště pro osobní automobily. Zahájení lázeňské sezóny 2020 a oslavy osvobození 2020 se vzhledem k současné situaci bohužel ruší.

👉 Nájem nebytového prostoru č. 492/11, v ul. Chebská
👉 Karlovarský malý fotbal, z. s.
👉 Nákup elektřiny na burze komodit prostřednictvím Karlovarského kraje
👉 Oprava chodníku podél Úšovického potoka – úsek Anglická-Dobrovského
👉 Rozšíření služby Senior taxi
👉Oprava mostku pro pěší -Hamrníky
👉 Schválení dokumentu Koncepce rodinné politiky
👉 Pronájem NP Hlavní, č.p. 226
👉 Oslavy osvobození - 75. výročí
👉 Sleva na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně
👉 Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
👉 Regenerace sídliště Plzeňská - parkoviště pro osobní automobily
👉 Zahájení lázeňské sezóny 2020 a oslavy osvobození 2020 - zrušeno

Nájem nebytového prostoru č. 492/11, v ul. Chebská

Většina z Vás bude tento prostor znát spíše pod jeho zažitým názvem LLoyd. Jedná se o dům na Chebské hned u ulice Dvořákova. Nebytový prostor byl od prosince 2016 neobsazený. Důvodem byla zejména jeho rozlehlost a s tím spojená výše nájmu. Podařilo se nám sehnat nového partnera, který si v LLoydu otevře provozovnu. Nájemcem zamýšlený účel nájmu: nehtové studio – pedikúra, manikúra, kadeřnictví.

Karlovarský malý fotbal, z. s.

Dne 18.02.2020 obdržel odbor majetku žádost pana Antonína Paura o umístění sídla pro založení oblastního svazu malého fotbalu „Karlovarský malý fotbal, z.s.“ Svaz bude pořádat městskou ligu v malém fotbale pro mladší a starší žáky, ale také pro kategorii mužů. Start soutěží byl původně plánován na duben letošního roku, ale ze zjevných důvodů se prozatím odkládá na neurčito. Z rozhodnutí rady města se povolilo zapsání sídla svazu v areálu stadionu Viktorie.

Nákup elektřiny na burze komodit prostřednictvím Karlovarského kraje

Město Mariánské Lázně se v roce 2018 zúčastnilo centrálního nákupu silové elektřiny na burze komodit prostřednictvím centrálního zadavatele Karlovarského kraje. Dodavatelem elektřiny na roky 2019 - 2020 se stala společnost Pražská plynárenská, a.s.

V letošním roce Rada Karlovarského kraje opět schválila realizaci centrálního zadávacího řízení na nákup elektrické energie formou aukčního nákupu na burze. Do centrálního nákupu se mohou zapojit obce Karlovarského kraje a jejich organizace. Elektřina se bude nakupovat na dva roky, 2021 -2022. Rada města s tímto postupem vyslovila souhlas.

Oprava chodníku podél Úšovického potoka – úsek Anglická-Dobrovského

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy chodníku podél Úšovického potoka, tj. provedení zemních prací včetně uložení podkladních konstrukčních vrstev chodníku, před pokládkou finální vsakovací vrstvy povrchu chodníku ZAPA – DROP. Práce budou realizovány v oblasti parku u Ferdinandova pramene, podél Úšovického potoka, v úseku od ulice Anglická – k ulici Dobrovského v Mariánských Lázních. Rada města vybrala dodavatele první části stavby – stala se jím fa. stavby VILDT z Drmoulu. Poté nastoupí specializovaná firma s novou technologií, kterou chceme pro chodníky v parcích vyzkoušet – vsakovací vrstvy. Ačkoli se povrch chodníku nebo komunikace jeví na první pohled jako naprosto kompaktní, pojme do sebe všechnu vodu tudíž se na něm netvoří kaluže. Jsme zvědaví, jak to bude v našich podmínkách fungovat.

Rozšíření služby Senior taxi

Město Mariánské Lázně obdrželo žádost od obcí Drmoul a Zádub-Závišín o rozšíření služby Senior taxi i pro jejich občany. Půjde o možnost zajištění návštěv u lékaře pro seniory a handicapované občany. Nákup vozu k provozu služby senior taxi byl spolufinancován z rozpočtu Karlovarského kraje a projekt je stále v udržitelnosti. To ale podle informací od krajských úředníků není problém a rozšíření služby je v rámci dotace možné. V současné době v rámci využívání služby kapacitu na její drobné rozšíření ještě máme. Rada města vyslovila souhlas a prohloubila tak spolupráci s okolními obcemi. Po ½ roce dojde k vyhodnocení fungování této spolupráce a případně budou nastaveny dodatečné parametry.

Oprava mostku pro pěší -Hamrníky

V rámci plánu oprav komunikací, chodníků a také oprav mostků v havarijním stavu, dojde k obnově, zprovoznění a zajištění bezpečného používání mostku přes Kosí potok, který je součástí stávajícího chodníku z Mariánských Lázní do příměstské části Hamrníky podél ulice U Mlékárny.

V současné době je už 4 roky havarijní stav mostku řešen již nevyhovujícím provizorním provedením dřevěné konstrukce lávky, která vykazuje po letech devastaci použitého materiálu (dřeva). Jako řešení jsme zvolili osazení nové prefabrikované lávky z předpjatého betonu na stávající betonové podpory, které jsou součástí nosné konstrukce i pro vedlejší silniční most.

Schválení dokumentu Koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky je analýza vhodnosti místního prostředí pro rodiny s dětmi a seniory. Přispívá k informovanosti občanů o aktivitách a institucích, které se ve městě nachází. Koncepci tvořila naše koordinátorka komunitního plánování slečna Denisa Wacková ve spolupráci s členkami komise zdravých měst a komise sociální.

Je ke stažení na webových stránkách MěÚ

Pronájem NP Hlavní, č.p. 226

Tento nebytový prostor byl od září 2019 neobsazený. Podařilo se nám ale najít partnera (respektive partnerku), který prostor znovu oživí. Jako zamýšlený účel nájmu nájemkyně uvedla: rychlé občerstvení – cukrářské, pekařské výrobky (pultový prodej zákusků, teplých a chlazených nápojů, obložených baget, pečiva, zmrzliny). Po upřesňujícím dotazu paní Kušnir sdělila, že půjde o lahůdkářství. Kdo by nevěděl, kde tento prostor je, určitě si vzpomene na výbornou pekárnu ve dvoře před papírnictvím, která tam bývala.

Sleva na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně

Na základě požadavku vedení města v souvislosti zavedení mimořádných opatření vydaných vládou ČR přijala rada města usnesení o poskytnutí slev na nájemném v nebytových prostorech v majetku města Mariánské Lázně. Sleva bude ve výši 90% po dobu 5 měsíců. Jedná se cca o 83 nájemců nebytových prostor. Očekávaný příjem v rozpočtu města pro rok 2020 se tímto rozhodnutím sníží cca o 6 363 945,--Kč. Tento krok nicméně rada města vyhodnotila jako nezbytný a to hlavně ze 2 důvodů: Jednak by bylo značně nemorální v této těžké době trvat na splátkách nájmu u nájemníků, kteří přišli ze dne na den o veškeré své příjmy.

Neméně důležitým faktorem je rovněž nutnost dlouhodobého, strategického uvažování. V případě, že by město na placení nájemného v plné výši trvalo, byl by výsledkem konec velkého počtu provozovatelů a než by se podařilo NP znovu obsadit, byly by finanční ztráty daleko vyšší. Pevně věříme, že tímto vstřícným krokem přispějeme k tomu, že se našim nájemníkům podaří těžké období překonat a oboustranně prospěšná partnerství budou nadále pokračovat.

Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních

Seznam opravovaných komunikací v letošním roce jsme Vám již předkládali v jednom z předchozích reportů. Realizace oprav místních komunikací bude prováděna na těchto pozemcích:

Katastrální území Mariánské Lázně, na pozemcích

 • p.p.č. 1234/6 – ul. Janáčkova
 • p.p.č. 142/83, p.p.č. 1163/2 – ul. Křižíkova
 • p.p.č. 1229 – ul. Komenského
 • 185/4 – ul. Úzká
 • p.p.č.167/5,167/6,156/1 – ul.Purkyňova + křižovatka s ul.Ibsenova
 • p.p.č. 173 - ul. Goethova
 • p.p.č.1162/2,1163/1 – ul. U Nemocnice

Katastrální území Úšovice, na pozemcích

 • p.p.č. 1144/3, 303/8 – ul. Česká + parkoviště za LD Ural
 • p.p.č. 687/2 – ul. Pod Panorámou
 • p.p.č. 1144/1 – ul. Polní

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 6.950.000,00Kč, ale díky veřejné soutěži se nám podařilo jí srazit na 5.550.000,00Kč. Taková je konečná hodnota nejvýhodnější nabídky.

Regenerace sídliště Plzeňská - parkoviště pro osobní automobily

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích stání na sídlišti Plzeňská pro osobní automobily vč. příjezdových komunikací, nových chodníků a oprava stávajících komunikací s asfaltovým povrchem a chodníků s povrchem z betonové dlažby. V souvislosti s tím bude provedena regenerace vybraných zatravněných ploch a výsadba zeleně. Také budou přemístěny vybrané stávající stožáry veřejného osvětlení. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: Komunikace Jih a Komunikace Sever.

Bohužel jsem u této investice neuspěli se žádostí o dotaci na 50% celkových nákladů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem za oba stavební objekty byla stanovená rozpočtem na 4.315.000 Kč. Nejnižší nabídka zněla na 3.515.811 Kč. Také to rozhodlo o tom, že tuto investici nakonec realizovat budeme. Je to sice věc, která teoreticky může počkat rok nebo dva, ale udělat se stejně musí a dalším oddalováním jednak snižujeme komfort tamním obyvatelům a navíc není žádná záruka, že by se nám v budoucnu podařilo věc vysoutěžit ještě levněji.

Zahájení lázeňské sezóny 2020 a oslavy osvobození 2020 – zrušeno

Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatel a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem nemá význam lpět na uspořádání ZLS v tomto roce. Aktuálně je mimořádný stav prodloužen do konce dubna a jeho další prodlužování je pouze otázkou formálního schválení poslaneckou sněmovnou. Rozhodli jsme se zrušit oslavy zahájení lázeňské sezóny ve formátu v jakém probíhaly v posledních letech a peníze vložit do marketingu a propagace našeho města pro tuzemskou klientelu.

V současnosti jedná město se zástupci církví o uspořádání symbolického aktu svěcení pramenů, který bychom rádi zachovali i v tomto roce. Také oslavy osvobození plánované původně na 8.5.2020 jsou zrušeny. Na pietním místě (V místních Skalníkových sadech u pomníku generála George Pattona) budou umístěny věnce a občané města budou moci svou úctu vyjádřit individuálně.
Velice nás to mrzí, ale situace, se kterou se potýkáme, nám v tuto chvíli nedává jinou možnost

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně