8. zastupitelstvo města: rozpočtu se daří, začínáme opravu domu Chopin, další peníze do oprav komunikací…

V pondělí 16.9.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali celkem 34 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Projednávala se informativní zpráva o hospodaření města v 1. pololetí roku 2019, pořízení nové informační výsledkové tabule pro městské sportoviště, rekonstrukce domu Chopin, dodatečné finance na opravy komunikací, vypracování projektových dokumentací na nové zastávky MHD a nové chodníky, aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech nebo projekt regenerace sídliště Plzeňská.

Více se dočtete v našem reportu.

Stručný přehled jednotlivých bodů

 • hospodaření města v 1. pololetí roku 2019
 • pořízení nové informační výsledkové tabule pro městské sportoviště
 • rekonstrukce domu Chopin
 • dodatečné finance na opravy komunikací
 • projektové dokumentace na nové zastávky MHD a nové chodníky
 • aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech
 • projekt regenerace sídliště Plzeňská

Hospodaření města v 1. pololetí roku 2019

Hospodaření města v období 1 – 6/2019 probíhalo v souladu s rozpočtem města schváleným usnesením zastupitelstva města č. ZM/12/18, v souladu se závaznými pravidly pro změny v rozpočtu města dle usnesení zastupitelstva města č. 521/2008 a obecně závaznými právními předpisy.

Ke konci 1. pololetí město hospodařilo s přebytkem ve výši 19.895,79 tis.Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2018 se bilance meziročně zlepšila o 1.010,99 tis. Kč.

Každá koruna se bude v budoucnosti hodit. Vždyť jen nákup trolejbusů a rekonstrukce měnírny a části trolejového vedení nás bude stát 170 milionů korun. Velká část bude pokryta dotacemi, ale i tak bude spoluúčast města velká. Chystá se také rekonstrukce domu Chopin (viz níže. – první etapa zhruba 25 mil.) a to nemluvíme o radnici, LiLu, Taormině a dalších projektech.

Pořízení nové informační výsledkové tabule pro městské sportoviště

Jak jistě většina z Vás ví, bude se v lednu příštího roku v KV kraji konat zimní olympiáda dětí a mládeže. V Mariánských Lázních se uskuteční zápasy a ukázky v karate. V rámci této události jsme se rozhodli pořídit novou informační a výsledkovou tabuli, která bude přenositelná mezi jednotlivými sportovišti a kulturními akcemi města. Tabule by měla mít minimální rozměry 4 na 2 metry a měla by umožňovat také promítání videa. Půjde defacto o obří televizi. Odhadované náklady na pořízení jsou kolem 400 000 Kč. Město požádalo na KV kraji o mimořádnou dotaci a s naší žádostí jsme byli úspěšní.

Z KV kraje obdržíme dotaci ve výši 300 000 Kč. Městské zastupitelstvo tedy rozhodlo o dofinancování ve výši 120 000 Kč. Těšíme se až začne nová tabule sloužit sportovcům v Mariánských Lázních.

Rekonstrukce domu Chopin

Zde je nutno se trochu rozepsat o historii…

V roce 2016 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu Chopin. Jednalo se o investiční akci, která měla být financována za pomoci dotace. Město Mariánské Lázně však nebylo úspěšné ve své snaze tuto investiční akci za pomocí dotace financovat. Projekt splnil všechny podmínky poskytovatele, přesto přednost dostaly jiné projekty, z pohledu poskytovatele významnější, které získaly vyšší bodové ohodnocení.

V roce 2017 bylo tedy rozhodnuto o přepracování PD tak, aby lépe vyhovovala komerčnímu provozu v budově. Původní projektová dokumentace pro rekonstrukci domu Chopin byla totiž zpracována tak, aby vyhovovala podmínkám dotačního titulu. To znamená, že v budově byl touto projektovou dokumentací navrhován nekomerční provoz. Je nepochybné, že město Mariánské Lázně má povinnost tuto budovu zachránit a zrekonstruovat. Důvod k rekonstrukci domu Chopin, této státem chráněné památky, samozřejmě trvá dál.

Některé části domu jsou mimo provoz z důvodu poruch a závad. V případě suterénu dvorního traktu se jedná přímo o havarijní stav. Záměrem města je proto nyní zahájit postupnou rekonstrukci objektu po jednotlivých etapách. V první etapě bude zrekonstruována část budovy (dvorní trakt – objekt B) a vybudován nový výtah (objekt D). V budově budou vybudovány prostory využitelné jako kanceláře pro potřeby města ML nebo pro komerční využití k pronájmu. Ještě v roce 2019 bude tato rekonstrukce objektu B v dvorním traktu domu Chopin zahájena a v roce 2020 pak dokončena.

Předpokládané náklady na 1. etapu rekonstrukce jsou zhruba 27 mil. Kč.

Dodatečné finance na opravy komunikací

Na základě schváleného rozpočtu města a pokynů vedení města byl v roce 2019 realizován značný objem oprav veřejných komunikací a chodníků. Opravy komunikací byly provedeny v níže specifikovaném rozložení:

Oprava asfaltových krytů frézováním a následná pokládka živice 11 724 900,-Kč (Ruská, Pramenská, Anglická, Dusíkova, Tepelská, Česká, Na Voře Dole, Vora podél trati) Opravy asfaltových a dlážděných chodníků celkem 5 316 161,-Kč (Libušina, Žižkova, Havlíčkova, Skalníkova, Seiferova, Křižíkova, Na Voře, Máchova, Podhorská, Dyleňská, Polní, Kubelíkova, Poštovní)

Oprava komunikace tlakovým postřikem JETT-PAGER 665 500,-Kč (Karlovarská – směr Závišín, Lesní, Stanoviště, Máchova)

Opravy zábradlí 581 080,-Kč (Pramenská, Masarykova, Máchova, Lidická)

Ve spolupráci KSÚSKK se připravuje 1. etapa opravy ulice Chebská – podíl města v roce 2019 bude 863 542,39 Kč.

V rozsáhlých opravách v roce 2019 chceme ale i nadále pokračovat! Bylo proto vyčleněno dalších 2 356 000,- Kč, které budou použity na další opravy poškozených chodníků od hotelu Skalník k Centrálním lázním, dále v ulicích Libušina, Zahradní, Ve vilách, zpevnění chodníku směr Zádub. A opravy chodníků na sídlišti Vora.

Projektové dokumentace na nové zastávky MHD a nové chodníky

A ještě jednou chodníky. A k nim také zastávky MHD. Chystáme se totiž vybudovat chodníky u Nemocnice a v ulici Křižíkova a dodatečné zastávky MHD na Panských Polích a na ulici Skalníkova. Nejprve je potřeba vypracovat na všechny akce projektové dokumentace, a právě jejich přípravu s příslušnými rozpočtovými opatřeními schválilo zastupitelstvo na svém posledním jednání.

Aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech

Odborem životního prostředí byla vypracována nová Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a nakládání se stavebním odpadem na území města Mariánské Lázně. Důvodem je nová povinnost pro obce, a to zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od 1.1.2020. Tuto službu bude pro občany města zajišťovat městská společnost TDS včetně instalace nových sběrných nádob.

Projekt regenerace sídliště Plzeňská

Chystáme revitalizaci sídliště na Plzeňské s důrazem na rozšíření počtu parkovacích míst. Odhadované náklady budou někde kolem 5 500 000,-Kč. Město bude na tento projekt žádat dotaci, která může být až do výše 50%. Zastupitelstvo města tedy na svém jednání vzalo na vědomí, že jsme již obdrželi stanovisko od Policie ČR a na Stavební úřad byla podána žádost o společné územní a stavební řízení. Po doplnění žádosti dle výzvy Stavebního úřadu bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. O dotaci tedy budeme žádat v průběhu měsíce října. Také jsme usnesením schválili dofinancování projektu, což je nutná podmínka při podávání žádosti o dotaci. Snad tedy budeme úspěšní.

Pirátští zastupitelé

Online záznam jednání zastupitelstva

 
 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně