Rada města 8.1.2019

Jako vždy přicházím se zhodnocením poslední rady města. Jako vždy platí, že můj výběr komentovaných bodů je subjektivní. Kdo bude mít dotaz k některému jinému bodu, může se zeptat v komentáři.

1)body 2 až 5 se týkají jedné věci - Společnost BAURESPECT s.r.o. připravuje stavbu „ Novostavba bytového dom, Chebská ul., p.p.č. 141/16 a 141/58 v k.ú. Mariánské Lázně. Rada města schválila žádosti o služebnosti (voda, kanalizace, elektřina)

2)Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení č. 1/2018.....nenechte se názvem usnesení zmást, nejde o nic podezřelého. Dohodou o bezdůvodném obohacení č. 1/2018 se řeší majetkoprávní vztah užívání pozemkových parcel ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., tvořících část lyžařského areálu SKI AREA. Vzhledem k tomu, že v době platnosti nájemní smlouvy bylo realizováno rozšíření lyžařského svahu , úprava pozemků které jsou předmětem budoucího pachtu ( dříve nájmu), bylo provedeno dodatečné zaměření předmětných částí pozemků a upřesněno geometrickým plánem.
Lesy ČR předložily 15.11.2016 návrh nové pachtovní smlouvy, dodatečně však bylo zjištěno, že smlouva neobsahovala části pozemků kolem lanové dráhy, které byly dodatečně zaměřeny v roce 2017 a 2018. Vzhledem k tomu nebylo možno zpracovat novou pachtovní smlouvu a majetkoprávní vztah k předmětným pozemkům je prozatím řešen Dohodou o bezdůvodném obohacení. Od roku 2020 by měla být podepsána řádná pachtovní smlouva.

3)Změna ceny za umístění kontejnerů na sběr textilu a obuvi.....Město Mariánské Lázně má od 18. 1. 2016 uzavřenou smlouvu se společností DIMATEX CS, s.r.o., která zajišťuje sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi od občanů města. Výhodou je, že společnost městu platí za umístění 16 kontejnerů peníze - 1000 Kč / rok / kontejner. Společnost požádala o snížení této částky na polovinu (500 Kč). Zdůvodňuje svůj návrh tím, že je k tomu nutí špatná situace na trhu s textilem, ale hlavně náklady na likvidaci odpadu, který do kontejneru nepatří a náklady úklidu okolo kontejnerů. Textil odložený mimo kontejnery je mokrý a znečištění a je potřeba ho likvidovat jako komunální odpad. Rada města souhlasila. Určitě ten "bordel" kolem kontejnerů na textil také občas zaznamenáte a je pravda, že někteří lidé se v tomto případě chovají hůř než zvířata.

4)Pronájem stánku č. 1 - tržiště.....O pronájem stánku č. 1 na městském tržišti požádalo sdružení FARMA OVČÁRNA z. s. Prozatím je na jejich žádost doba nájmu určitá od 02. 01. 2019 do 24. 04. 2019, vždy ve středu.

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady
Zápis z jednání

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně, Starosta

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně