Dohoda o koaliční spolupráci 2018-2022

pro Zastupitelstvo města Mariánské Lázně v období 2018 – 2022

Zastupitelé zvolení ve volbách do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018

za Českou pirátskou stranu (dále jen Piráti),
za Občanskou demokratickou stranu (dále jen ODS),
za Změnu pro Mariánské Lázně (dále jen Změna),
za Volbu pro lidi (dále jen VPL) a

se dohodli, že spolu uzavřou dohodu o koaliční spolupráci (dále jen dohoda) na období 2018 – 2022.

I. PREAMBULE

Piráti, ODS, Změna, VPL (dále jen „koaliční partneři“) se na základě voleb do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 5. a 6.. října 2018 dohodli na spolupráci výše uvedených stran. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou odpovědnost za efektivní fungování městské samosprávy v období 2018 – 2022 s cílem zajistit dlouhodobý rozvoj města Mariánské Lázně.

II. PŘEDMĚT DOHODY

 1. Dohoda o koaliční spolupráci upravuje programové priority koalice, principy složení a obsazení Rady města Mariánské Lázně a dalších orgánů a principy vzájemné spolupráce koaličních partnerů.
 2. Koaliční partneři respektují a při svých hlasováních podpoří dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé volební období 2018 – 2022 dle bodu V. této dohody.
 3. Všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Mariánské Lázně budou přijímána po vzájemné dohodě koaličních partnerů. Mezi zásadní rozhodnutí patří schvalování rozpočtu města, záležitosti strategického a urbanistického rozvoje města, personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě a v obchodních společnostech města Mariánské Lázně, investiční i jiné výdaje města a jeho obchodních společností přesahující částku 1.000.000 Kč.
 4. Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v Radě a Zastupitelstvu podpoří přijetí návrhů, kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato koaliční smlouva.
 5. Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy.
 6.   Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v Radě a Zastupitelstvu respektovat právo každé smluvní strany uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představiteli smluvních stran bude další projednání tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohadovací řízení. Důvodem pro svolání dohadovacího řízení je podnět, který kterákoli ze smluvních stran předem označí za zásadní.
 7. Smluvní strany a členové koaličních zastupitelských klubů se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se případné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích.
 8. Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v celém průběhu svého funkčního období. Otázky spojené s naplňováním této dohody a otázky další koaliční spolupráce budou pravidelně koaličními partnery konzultovány. Konzultace budou probíhat zejména pravidelně před zasedáním Zastupitelstva města na úrovni zastupitelů zvolených z kandidátních listin koaličních partnerů do Zastupitelstva města Mariánské Lázně. Koaliční partneři se zavazují konzultovat koncepční návrhy, které budou z vlastní iniciativy předkládat zastupitelstvu města.
 9. Koaliční partneři se zavazují, že případné vznikající konflikty či programové spory budou prioritně řešit vzájemným jednáním uvnitř koalice.
 10. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou politickou stranou, resp. sdružením. Takový krok by znamenal porušení této smlouvy. Tím není dotčeno právo koaličních partnerů a jednotlivých zastupitelů svobodně hlasovat dle svého uvážení v konkrétních záležitostech, pokud tím nebude zmařena dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení Rady, či programové prohlášení koalice.

III. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení do 30. 11. 2018. Programové prohlášení bude po schválení Radou města Mariánské Lázně připojeno k této smlouvě a stane se tak součástí této smlouvy.

IV. PROGRAMOVÉ PRIORITY

Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech na konkrétních věcných prioritách:

 1. Transparentní a zodpovědné řízení města, zapojení občanů do rozhodování
 2. Investiční priority pro kvalitní život ve městě (priorita radnice)
 3. Kvalitní veřejné služby pro všechny občany a návštěvníky města
 4. Rozvoj města bez zbytečného zadlužování
 5. Rozvoj lázeňství, cestovního ruchu a podnikání

V. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ RADY MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

 1. Piráti, ODS, Změna a VPL  jako koaliční partneři se dohodli, že počet členů Rady města Mariánské Lázně pro volební období 2018 - 2022 bude sedm, z čehož bude jeden starosta a dva místostarostové uvolnění pro výkon funkce.
 2. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí Piráti tyto funkce: starosta, a dva členové rady neuvolněni pro výkon funkce.
 3. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí ODS tyto funkce: první místostarosta a jeden člen rady částečně uvolněný pro výkon funkce.
 4. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí Změna funkci druhého místostarosty
 5. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí VPL funkci jednoho člena rady neuvolněného pro výkon funkce.
 6. V případě, že z funkcí dle odst. 1 a 5 tohoto čl. někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce i nadále obsazovat politická strana, která funkci uvolnila, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6a. Početní složení rozdělených pozic ve vedení města je vázáno na politický subjekt, nikoliv osobu. Změna rozložení je možná pouze se souhlasem všech signatářů.

 1. Smluvní strany se dohodly, že kompetence členů rady města budou dohodnuty na prvním zasedání rady.
 2. Zastupitelstvo města Mariánské Lázně zřizuje dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Kontrolní a Finanční výbor. Z důvodu transparentnosti všech rozhodnutí koaličních stran a za účelem eliminace korupčního jednání bude předsednictví kontrolního výboru přenechán opozičním stranám.
 3. Rada města Mariánské Lázně zřizuje jako své poradní orgány komise Rady. Komise budou zpravidla devítičlenné. Obsazení komisí Rady odpovídá rozložení mandátů vzešlých z komunálních voleb.

Čl. VI. SMÍRČÍ JEDNÁNÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Pro případ, že by se některá ze stran cítila být jinou stranou poškozována jednáním, které je v rozporu s duchem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato dohoda založena, nebo cítila potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí s další stranou, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti ve smírčí komisi.
 2. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit dohadovacím, či smírčím řízením smluvních stran.
 3. Jednání ve smírčí komisi povedou za každou smluvní stranu 3 zástupci. Smírčí komisí se rozumí politický orgán tvořený zástupci MS Piráti Mariánské Lázně, MS ODS Mariánské Lázně, Změna pro Mariánské Lázně, Volba pro lidi, nebo za ně oficiálně nominovanými náhradníky a jedním členem nominovaným za každou smluvní stranu tak, aby poměr zástupců smluvních stran byl vždy 1:1:1:1.
 4. O projednání sporu ve smírčí komisi musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou formou, doručenou k rukám starosty. Ostatní strany jsou povinny se do sedmi dnů od doručení žádosti s žadatelem sejít ve vzájemně sjednaném termínu a spor projednat.
 5. O rozhodnutí smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu nejméně dva členové smírčí komise.
 6. V průběhu smírčího řízení nesmí být žádnou smluvní stranou záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena či projednávána v orgánech města.
 7. Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu vypovědět.

Čl. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna a prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy.
 2. Smluvní strany budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči sdělovacím prostředkům a všem občanům města Mariánské Lázně.
 3. Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou veřejných číslovaných dodatků.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná po celé volební období Zastupitelstva města Mariánské Lázně, resp. do doby konání příštích voleb do zastupitelstva města Mariánské Lázně.
 5. Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za Českou pirátskou stranu, ODS, Změna a Volba pro lidi své podpisy.

Ing. Martin Kalina

 

Bc. Josef Pavlovic

 

Ing. Petr Třešňák

 

Bc. Karolína Vejmělková

 

Lukáš Jadlovský

 

Martin Sasko

 

Dr. Vladimír Kajlík, Ph.D.

 

Zdeněk Král

 

Ing. Jiří Chval

 

Ing. Zbyněk Martínek

 

Mgr. Miloslav Pelc

 

Mgr. Petr Hála

 

Tato dohoda o koaliční spolupráci byla vyhotovena v pěti vyhotoveních, která byla na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsána zástupci koaličních stran a z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

 

Piráti Mariánské Lázně