Programové prohlášení koalice 2018-2022

Smluvní strany ČPS, ODS, Změna a VPL (dále jen koaliční partneři) se na základě voleb do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 dohodli dle Dohody o koaliční spolupráci pro období 2018-2022 ze dne 12. října 2018 na následujícím Programovém prohlášení.

Odpovědnost za řízení města

Transparentní a odpovědná Radnice

 • Nadále budeme využívat moderní způsoby řízení, nástrojů projektového řízení, systému řízené dokumentace a kontroly.
 • Nadále budeme pokračovat v otevřeném setkávání s občany a se zástupci zaměstnavatelů a živnostníků působících na území města.
 • Nadále budeme prezentovat veřejnosti záznamy z jednání zastupitelstva, usnesení radních a zápisy členů poradních orgánů na internetových stránkách města.
 • Budeme prosazovat odbornost a bezúhonnost jako primární kritéria pro obsazování míst v představenstvech a dozorčích radách společností zřízených městem nebo v nichž má město majetkové podíly.
 • Postupně přistoupíme k revizím Vyhlášek, Nařízení, Jednacího řádu ZM a smluv města včetně revize vedení městských organizací. V jednotlivých případech necháme provést nezávislé audity a nová jmenování.
 • Budeme prosazovat otevřenost a vstřícnost při konstruktivní spolupráci i s opozičními zastupiteli.

Investiční priority

Finance a rozpočet

veřejné zakázky města

 • Spustíme první etapu rekonstrukce radnice s cílem sjednotit úřady roztroušené radnice do nových prostor. Připravíme projekty umožňující vytvořit z radnice atraktivní společenské centrum s navazujícími rekonstrukcemi dalších městských objektů. Po rekonstrukci radnice vrátíme některé roztroušené odbory zpět do opravené budovy. Některá nová pracoviště která se osvědčí  ponecháme na nových lokacích, kde zlepšíme komfort pro klienty i úředníky.
 • Navýšíme výdajové příspěvky z rozpočtu města na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků a budeme prosazovat průběžnou údržbu městského mobiliáře.
 • Prioritní je pro nás realizace projektu propojení ulic Chebská, Husova a Hlavní, pokračování na realizaci rekonstrukce Hlavní třídy od křižovatky s ulicí Palackého a směrem k nádraží.
 • Budeme prosazovat rekonstrukce výstavby komunikací a křižovatek tak, aby vedly ke zvýšení bezpečnosti při zachování průjezdnosti obzvlášť pro jednotky zdravotní pohotovosti, záchranné služby a integrovaného záchranného systému (IZS).
 • Parkovací zóny vyřešíme ve prospěch občanů a s cílem odstranit chaos v dopravní obslužnosti města.
 • Vybudujeme parkovací místa a chodníky u městské nemocnice.
 • Budeme usilovat o uvolnění vhodných pozemků v majetku města pro individuální výstavbu rodinných domů a bytů občanům města za zvýhodněných podmínek (nájemní byty pro mladé rodiny, nebo preferované profesní byty).
 • U veřejných zakázek malého rozsahu budeme preferovat spolehlivé místní podnikatele a firmy.
 • Obnovíme přípravu projektu venkovního koupání v areálu městského bazénu, připravíme úpravy koupaliště LIDO.

Kvalitní veřejné služby

Spokojený občan i návštěvník města

Sociální zázemí a zdravotnictví

 • Zachováme pohotovost v Mariánských Lázních a budeme hledat další možnosti spolupráce s provozovatelem nemocnice včetně financování.
 • Zlepšíme a rozšíříme dostupnost služeb a péče o seniory a zdravotně postižené občany s důrazem na domácí péči. Maximálně budeme podporovat setrvání seniorů co nejdelší čas v jejich přirozeném prostředí.
 • Budeme podporovat aktivity rodinného centra pro celostní rozvoj dětí.
 • Budeme rozvíjet koncepční spolupráci s ostatními poskytovateli zdravotní péče (se zdravotními pojišťovnami, Karlovarským a Plzeňským krajem i soukromými subjekty, včetně možnosti přeshraniční spolupráce) s cílem zvýšení dostupnosti těchto služeb.
 • Zahájíme práce na rozšíření počtu míst pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty seniorů v DPS.
 • Budeme podporovat řešení vedoucí k začlenění sociálně slabých a vyloučených osob zpět do společnosti.
 • Budeme usilovat o využití zbývající části areálu u městské nemocnice.
 • Budeme nadále vyjednávat s Krajem o začlenění městské nemocnice do systému nemocnic Karlovarského kraje.

Školství

 • Prioritou zůstává zachování všech stupňů současných škol v Mariánských Lázních.
 • Budeme nadále aktivně lobovat na KÚ Karlovarského kraje pro zachování místních středních škol, tj. gymnázia, obchodní akademie i hotelové školy.
 • Budeme usilovat o návrat potřebných učebních oborů do našeho města.
 • Budeme nadále podporovat rozvoj základních škol v našem městě.
 • Budeme usilovat o zachování školských a předškolních zařízení včetně navýšení počtu míst ve školních družinách.
 • Budeme usilovat o dořešení dopravní obslužnosti škol a školských zařízení.

Kultura

 • Budeme usilovat o dlouhodobě udržitelnou koncepci rozvoje kultury ve městě s cílem, aby vynaložené finanční prostředky z městského rozpočtu stabilizovaly finanční situaci městských kulturních zařízení a institucí včetně ZSO.
 • Budeme nadále podporovat spolupráci s partnerskými i sousedními městy Karlovarského a Plzeňského kraje.
 • Budeme nadále podporovat marketingové aktivity města jako turistické destinace zkvalitňováním informačních služeb města a zvyšováním informovanosti obyvatel.
 • Budeme aktivně spolupracovat na dokončení procesu zápis města Mariánské Lázně do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Sport

 • Zachováme smysluplné a efektivní rozdělování finančních prostředků v oblasti sportu. Budeme dbát o důsledné dodržování zavedených pravidel financování sportu.
 • Budeme podporovat všechny sporty v Mariánských Lázních, zejména ty, které jsou orientované na mládež, včetně rozvoje volnočasových zón a míst pro sportovní aktivity.

Doprava

 • Provedeme finanční analýzu MDML s.r.o. a analýzu dalšího rozvoje MHD s ohledem na koncepci dopravní obslužnosti ve městě.
 • Zavazujeme se podpořit obnovu vozového parku MDML s.r.o., tím, že podpoříme další rozvoj MHD s maximálním využitím dotačních titulů.
 • Propojíme systém parkování ve městě s dalšími druhy dopravy v zónách lázeňského místa.
 • Budeme prosazovat bezpečný a pohodlný pohyb chodců a cyklistů budováním cyklostezek a úprav komunikací.

Životní prostředí a ochrana přírody

 • Chceme vrátit parkům jejich původní funkci jako oázám klidu.
 • Budeme dbát o čistá veřejná prostranství jako přívětivých míst pro trávení volného času.
 • V případě získání finančních prostředků v rámci dotačního programu zadržování vody v krajině vybudujeme v parcích nové vodní plochy, rybníčky.

Bezpečnost

 • Nastavíme nové priority v organizaci činnosti městské policie s cílem zajistit její vyšší viditelnost v terénu.
 • Budeme klást důraz na udržování pořádku na sídlištích, u škol a při ochraně veřejné zeleně.
 • Budeme klást důraz na bezpečnost občanů a návštěvníků města.
 • V rámci zajištění bezpečnosti ve vybraných místech města se zasadíme o doplnění a zkvalitnění kamerového systému na ochranu obyvatel a majetku.
 • Budeme nadále usilovat o eliminaci neregulovaného hazardu na území města.

Rozvoj města

Plánování a hospodaření s majetkem města

Strategické a územní plánování

 • Budeme podporovat zapojení občanů do rozhodování o podobě strategického a územního plánování.
 • Budeme nadále vyvíjet tlak na majitele nevyužitých nemovitostí k jejich revitalizaci.
 • V rámci snahy o zapojení občanů do rozhodování založíme tzv. Participativní rozpočet.

Nemovitý majetek města

 • Provedeme úpravy cenové mapy nájemného nebytových prostor s přihlédnutím na účel a délku nájmu.
 • Budeme motivovat občany k řádné péči a údržbě nemovitostí všemi dostupnými formami.

Dotační politika

 • Budeme prosazovat maximální připravenost pro čerpání dotací.
 • Učiníme maximum pro pokrytí očekávaných investičních výdajů z dotačních titulů.
 • V oblasti financování projektů místní infrastruktury budeme upřednostňovat jejich vícezdrojové financování včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním.

Podpora místních a začínajících podnikatelů

 • Vytvoříme program na podporu bydlení pro mladé a nabídky pozemků pro výstavbu v našem městě.
 • Budeme podporovat místní drobné podnikání nabídkami nebytových prostor a ploch pro nové provozovny v areálu U Pily.

Rozvoj lázeňství

Cestovní ruch a podnikání

 • Budeme úzce spolupracovat se subjekty působícími v oblasti lázeňství a cestovního ruchu ve městě, zejména s Léčebnými lázněmi jako klíčovým partnerem pro rozvoj lázeňství.
 • Prioritně se zaměříme na vyřešení dopravní a parkové infrastruktury města, včetně navazujících služeb, s ohledem na očekávanou rostoucí návštěvnost města.
 • Budeme nadále podporovat marketing a propagaci lázeňského místa ve spolupráci s KLCR a dalšími subjekty v cestovním ruchu.
 • Na stránkách města budeme prezentovat především podnikatelské subjekty platící místní poplatky a zasazující se aktivně o úspěšný rozvoj lázeňství v našem městě.


Programové prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu všech členů koaliční dohody zastoupených v Zastupitelstvu města Mariánské Lázně a stává se součástí podepsané Dohody o koaliční spolupráci ze dne 12. října 2018.

 

V Mariánských Lázních dne: __________________________________________________________


Ing. Martin Kalina

 

Bc. Josef Pavlovic

 

Ing. Petr Třešňák

 

Bc. Karolína Vejmělková

 

Lukáš Jadlovský

 

Martin Sasko

 

Ing. Jiří Chval

 

Dr. Vladimír Kajlik

 

Zdeněk Král

 

Mgr. Petr Hála

 

Mgr. Miloslav Pelc

 

Ing. Zbyněk Martinek

 
 

Piráti Mariánské Lázně