Rada města

73. až 82. Rada města: nové ředitelky, nové silnice a chodníky, nová cyklotrasa…..a co ještě?

V posledních měsících se toho děje opravdu mnoho. Pozadu nezůstávají ani jednání rady města, z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Hned dvě z příspěvkových organizací města mají z rozhodnutí rady nové ředitelky. V MŠ Křižíkova je to paní Mgr. Alena Rubická a novou ředitelkou městské knihovny je paní Mgr. Taťána Baťková. Rada města také podpořila podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání– III.“ Na projekty vybudování nových učeben v ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství. Ke změně došlo také na městském hřbitově. Údržbu veřejné zeleně má nově na starosti společnost Marian Valko, pohřební služby a kamenictví. Vedle stálého evergreenu letošního roku, kterým je krajská oprava Chebské, opravovalo město silnice a chodníky v řadě ulic. Rozhodnutím rady města se také prodlužuje do konce roku poskytnutí slevy na nájemném pro nájemníky v městských nebytových prostorách, kteří jsou zasaženi stávající nepříznivou situací. Potíže jsme zaznamenali u výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. Velkou otázkou je, co bude letos s Vánočními trhy? Zatím jsme je nezatratili a přípravy pokračují. V běhu je také budování cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá. Bude navazovat na cyklostezku v Chodové plané. Velkou radost máme z toho, že se nám v poměrně krátké době podařilo najít nového nájemce do nebytového prostoru na Chebské – bývalý bar/herna stararena. A když jsme u radosti, velkou nám dělá vedení domova s pečovatelskou službou v čele s paní ředitelkou Roubalovou, které se se situací ohledně Covidu vypořádalo dobře nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce finanční

66. až 72. Rada města: příprava rekonstrukce radnice se posouvá do další fáze

V dubnu a květnu tohoto roku se konalo několik dalších jednání rady města (většina z nich tentokrát v elektronické podobě) a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Na základě pravomocí, které na radu města delegovalo zastupitelstvo, schválila rada města proplacení akce “rouška“. Městská rada také provedla rozpočtová opatření, na jejichž základě byla nakoupena desinfekce do veřejných prostor a jeden ozonový generátor, který byl předán do domova s pečovatelskou službou. Když jsme u desinfekce – společnost Sativa – Manufacture jí zdarma rozdávala a rozdává mezi lidi a rada města tuto činnost finančně podpořila. Městská rada dále souhlasila s odkladem splátky nájemného pro provozovatele golfového hřiště. Ačkoli šlo o nájemné za rok 2019, vnímáme to jako vstřícný krok, kterým chceme provozovatelům odlehčit v těžké době. Rozhodovalo se také o rekonstrukci chodníku podél Úšovického potoka u Ferdinandova pramene. Narazili jsme na překážku, ale chodník bude! A nejen ten u Ferdinandky, opravovat se budou i další chodníky ve městě. Posouváme se také dále v projektu opravy radnice města. Rada povrdila svým usnesením výběr dodavatele projektové dokumentace. Od oprav a jejich plánování k zábavě…akce pro děti Kapsa plná pohádek se v letošním roce nakonec uskuteční! Během letních měsíců Vás toho v kultuře čeká v Mariánských Lázních mnohem více, ale nechte se překvapit…..

59. – 65. Rada města: opravy a investice se nezastavují, město vychází vstříc svým nájemníkům a další…

I přes aktuální situaci v ČR a ve světě se rada města nadále pravidelně schází a zajišťuje spolu s úředníky městského úřadu chod města. Na posledních jednáních městské rady bylo probíráno mnoho důležitých tisků. Jednotlivá usnesení jdou chronologicky po sobě. Podařilo se nám najít nového partnera do jednoho z našich dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostorů - č. 492/11, v ul. Chebská. Došlo také k založení oblastního svazu malého fotbalu „Karlovarský malý fotbal, z.s.. Již v minulosti město podniklo nákup elektřiny na burze komodit prostřednictvím Karlovarského kraje. Protože se tento krok osvědčil, budeme ho z rozhodnutí rady města opakovat i v dalším období. V letošním roce nás čeká řada investic do infrastruktury ve městě.

53. – 58. Rada města: plán oprav komunikací na rok 2020 a další

V průběhu měsíce ledna a první poloviny února letošního roku se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Na letošní rok se nám podařilo pronajmout první 2 stánky na tržnici. A další pronájem…podařilo se nám totiž také najít nového nájemce pro nebytový prostor po restauraci Emerika na Poštovní ulici. V červenci se bude konat v ML tradiční závod v radiovém orientačním běhu. Rada města jako každý rok dostala k nahlédnutí návrh na Poskytnutí dotací z Fondu sportu. V nezměněné podobě ho doporučila schválit zastupitelstvu města. Do údržby a oprav chodníků a silnic bude letos investováno opět téměř 30 milionů korun. Jednou z hlavních priorit co se chodníků týká je ten u nemocnice. Počínaje letošním rokem začínáme kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě. Za tímto účelem byla pořízena také koncepce VO v Mariánských Lázních. Odbor IaD společně s TDS, s.r.o zpracoval plán oprav komunikací na rok 2020. Na určené priority se můžete podívat v našem reportu. Také na letošní rok bude příspěvkem města zajištěna pohotovost v nemocnici. V letošním roce stejně jako vždy budeme slavit oslavy osvobození. V roce 2020 je 75. leté výročí a akce bude spojena s oslavami zahájení lázeňské sezóny.

48. – 52. Rada města: příjem dotaci, dětská skupina, příprava parcelací a další

V prosinci roku 2019 a na začátku roku letošního se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Kamerový bod parkoviště Vora
👉 Zapojení neinv. dotace na nákup domácích kompostérů ve výši 968 tisíc korun
👉 Zapojení investiční dotace na „Vybudování nového inf. značení města a okolí ML“
👉 odchyt toulavých koček - smlouva o výpůjčce klecí a rukavic
👉 farmářské trhy 2020
👉 ředitel ZŠ Vítězství – prodloužení funkčního období
👉 zřízení dětské skupiny - RKC Domeček
👉 NP Hlavní 259 - pronájem NP
👉 projektové dokumentace na zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy

42. až 47. Rada města: čekání na ovocný sad a mnoho dalšího...

V měsících říjnu a listopadu se konaly další, v pořadí 42. až 47., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Je opravdu o čem psát.

👉 Komunitní ovocný sad v Mariánských Lázních – podání žádosti o dotaci
👉 Studie proveditelnosti - Rekonstrukce radnice na Obecní dům
👉 Dodatek ke smlouvě o svozu tříděného odpadu a ke smlouvě o SDO
👉 NP Franze Kafky - výpůjčka RKC Domeček
👉 Instalace sochy "Letící dívka"
👉 projekt „Pořízení informační výsledkové tabule do sportovní haly v Mariánských Lázních“ – krajská dotace
👉 Domov pro seniory Mariánské Lázně - modernizace prádelny
👉„Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení - závěrečný souhrn

34. až 41. Rada města: nový kamerový systém již v roce 2020

V měsíci září a v první polovině října se konalo několik dalších jednání rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně – PD
👉 Fond kultury – 1. kolo 2020
👉 nový nájemce v městském nebytovém prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd)
👉 stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu mají zelenou i pro příští rok
👉 parkourové hřiště pod správou městských sportovišť
👉 Vybudování městského dohlížecího kamerového systému na území města Mariánské Lázně

32. + 33. Rada města: nový orientační systém ve městě bude do konce října

Ve dnech 23. 7. a 6. 8. 2019 se konaly další, v pořadí 32. a 33., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejzásadnější pro obyvatele města je informace o pořízení a instalaci směrových značek pro pěší a pro motoristy. Po vyjednávání se zástupci Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s. byl na radě města také schválen dodatek k pachtovní smlouvě, díky kterému do městského rozpočtu dorazí další peníze. Chystá se vybudování posledního úseku cyklomagistrály v Mariánských Lázních mezi hotelem Cristal a Chebskou křižovatkou - rada města souhlasila s doporučeným řešením, společnou stezkou pro chodce a cyklisty dle studie od Ing. Jiřího Oboznenka a s jeho rozpracováním v dalších stupních projektové dokumentace. Bylo také dokončeno grantové řízení - ML Vánoční trh 2019. Nakonec se naštěstí podařilo jednoho organizátora k jejich pořádání zlákat, takže o Vánoční trhy v roce 2019 lidé nepřijdou. Město podporuje dlouhou řadu akcí a jednou z nich je také pravidelný Festival jablek, který se bude v letošním roce konat 13. října. Pro aktuální ročník jsme z fondu cestovního ruchu uvolnili finance na doprovodnou hudební produkci v rámci festivalu. A došlo také na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy, jejímž předmětem je podnájem NP v ul. Bezejmenná, č.p. 698. Že nevíte, co si pod tím představit? Myslím, že slovní spojení “čistírna oděvů Apolenna“ bude v tomto případě vševysvětlující. Paní Sýkorová po dlouhém pátrání našla svou nástupkyni, a tak se na podzim bude čistírna znovu otevírat. V tomto případě Nám bylo potěšením s podnájemní smlouvou souhlasit.

👉 pořízení a instalace směrových značek pro pěší a pro motoristy
👉 dodatek k pachtovní smlouvě - Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s.
👉 vybudování posledního úseku cyklomagistrály – rozpracování projektové dokumentace
👉 grantové řízení - ML Vánoční trh 2019
👉 Festival jablek – příspěvek z fondu cestovního ruchu
👉 čistírna oděvů Apolenna bude opět otevíra

30. Rada města: další porce oprav silnic odsouhlasena

Dne 9. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o další porci plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Obdrželi jsme ale také některé další dotace na projekty realizované městem (částečná rekonstrukce domu Chopin, dotace z Programu péče o krajinu, dotace na obnovu Městské knihovny ML). Došlo také na nebytové prostory – u jednoho jsme schvalovali změnu účelu a u druhého jsme, bohužel, obdrželi žádost o ukončení nájmu.

👉 Opravy místních komunikací tryskovou metodou
👉 dotace na projekty realizované městem
👉 NP Hlavní 159 - změna předmětu činnosti
👉 NP Poštovní 56,57 - výpověď nájmu nebytových prostor

29. Rada města: Harmonogram oprav komunikací a chodníků

Dne 2. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o časovém harmonogramu plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Vedle toho se ale schvalovala celá řada dalších důležitých tisků.

👉 dotace pro Správu městských sportovišť
👉 harmonogram oprav komunikací a chodníků
👉 NP Hlavní 269 - žádost o blokování pronájmu prostor pro dětskou skupinu
👉"Láznění" tento rok opět na centrálním parkovišti

27. a 28. Rada města: Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních

Ve dnech 11. 6. 2019 a 18.6.2019 se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Parkourové hřiště Mariánské Lázně - výběr dodavatele
👉Víceúčelové sportovní hřiště pro ZŠ Vítězství
👉Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních
👉Kamerový systém - Kladská
👉Přehled očekávaných příchozích plateb z dotace v roce 2019 a 2020

26. Rada města: probuzení městské tržnice ze spánku?

Dne 4. 6. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. A tentokrát se jedná o opravdové bomby!

👉 obnovení pítka Excelsiorky u Ferdinandova pramene
👉ZUŠ ML - Obnova Literárně dramatického oboru
👉připojišťuje rekonstrukce dílen v ZŠ Úšovice
👉Probouzí se městská tržnice ze spánku?
👉Jmenování ředitelky ZŠ Úšovice

22. a 23. Rada města: oprava hydroizolace Městské knihovny

Přinášíme Vám pravidelný komentář k dalším 2 radám města, které se konaly 7.5 a 14.5.2019. Vybíráme několik nejzásadnějších bodů, jejichž schválení bude mít pozitivní vliv na životy lidí v našem krásném městě.

👉 Hydroizolace spodní stavby objektu Městské knihovny
👉nákup a montáž dětských herních prvků MŠ Vora
👉Nákup domácích kompostérů
👉dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

20. a 21. Rada města: Zhodnocení volných finančních prostředků

Na radách města dne 23. 4. a 30. 4. se probíralo méně tisků než obvykle a tak jejich shrnutí prezentujeme formou jednoho článku.

👉 Zhodnocení volných finančních prostředků
👉Jmenování členů konkursní komise - ZŠ Úšovice M.L.
👉Odvlhčení a hydroizolace pracoviště radnice na Chebské
👉Dodatek nájemní smlouvy Ski areálu
👉Zábor pozemků na letní koncerty "U Pidly"

19. Rada města: Návrat motýlů a drobného hmyzu na louky

V úterý 16.4.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Tentokrát bylo na pořadu poměrně dost tisků a některé pro jejich časovou naléhavost přistály ještě “na stůl“. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🌲 Výsadba dřevin v průmyslové zóně Hamrníky
🦋 „Motýlí louky“ ve spolupráci s CHKO Slavkovský les
⚒ Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací
⛪ Nájem Anglikánské kaple pro Folklórní soubor Marjánek z.s. zdarma

18. Rada města: Zastřešení zastávky na ulici Plzeňská

V úterý 2.4.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Usnesení nebylo moc, ale některé byly hodně důležité. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

👨‍🏫 Konkursy na ředitele/ku ZUŠ a MěDDM Mar. Lázně
🍺 Nový nájemce hospůdky u Viktorky
🚌 Vybudování autobusové zastávky na ulici Plzeňská
👵 Dotace pro DPS na všechna lůžka 2019

17. Rada města: uzavření smlouvy na stavbu „Resortu BROADWAY"

V úterý 26.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🌿 Rozpočtové opatření - Projekt „Nákup domácích kompostérů“
🏫 Resort BROADWAY - Smlouva o právu k provedení stavby
🐥 Konkurs na ředitele/ku ZŠ Úšovice

16. Rada města: Nové dopravní značení v ulici Lužická

V úterý 19.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🅿 Nové dopravní značení v ulici Lužická
🏛 Dotace na obnovu kulturních památek 2019
🎭 Kapsa plná pohádek 2019

15. Rada města: Rozdělení dotací z Fondu kultury

V úterý 12.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🎻 Rozdělení dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně
🧙‍♀️ Jmenování nové ředitelky  Domova pro seniory
🚲 Změna člena komise Zdravého města
🎦 Dotace na vybudování nového informačního značení

14. Rada města: posun v pořízení měřičů rychlosti automobilů

V úterý 5.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházím s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

💼 Dohoda o narovnání za užívání pozemku Na Voře
🚚 Výběr dodavatele rekonstrukce chlazení zimního stadionu
🏕 Státní podpora regenerace památkových rezervací pro rok 2019
🚓 Pořízení měřičů rychlosti
🗄 Výměna ředitelky Domova s pečovatelskou službou

  • 1
  • 2
 

Piráti Mariánské Lázně